TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Luật Kinh tế

Đào tạo Thạc sĩ

Tên ngành đào tạo: Luật Kinh tế

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế

Chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, mô tả mục tiêu các học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế

1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức pháp luật nâng cao trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính để làm nền tảng cho hoạt động kinh tế của các chủ thể kinh doanh.

+ Có kiến thức pháp luật chuyên sâu về các hoạt động thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

+ Có kiến thức pháp luật nâng cao để giải quyết các vấn đề nổi bật trong xã hội hiện đại.

- Về kỹ năng

+ Có khả năng phân tích, áp dụng các kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp trong kinh doanh thương mại.

+ Có khả năng phân tích, phản biện chính sách pháp luật kinh tế của nhà nước về các vấn đề phát sinh trong xã hội.

+ Có khả năng phát hiện, phân tích, xử lý các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh tế.

+ Có khả năng tìm kiếm, xử lý thông tin và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực pháp luật kinh tế.

- Về thái độ

+ Có thái độ học tập suốt đời.

+ Có ý thức tuân thủ các quy định và chuẩn mực đạo đức nghề luật.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

STT

Phần kiến thức

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng cộng

Tỷ lệ

Số TC

Tỷ lệ

Số TC

Tỷ lệ

1

Kiến thức chung

8

13.3%

0

0

8

13.3%

2

Kiến thức cơ sở

8

13.3%

8

13.3%

16

26.7%

3

Kiến thức chuyên ngành

12

20%

12

20%

24

40%

4

Luận văn

12

20%

0%

0%

12

20%

 

Tổng cộng

40

66.6%

20

33.3%

60

100%

3. Mục tiêu các môn học

Stt

Môn học

(Học phần)

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

1

Triết học /Philosophy

Một là, củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Hai là, hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại học.

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý /Method of legal scientific research

- Cung cấp kiến thức nâng cao chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học pháp lý nói riêng.

- Giúp người học hiểu và ứng dụng được các phương pháp, kỹ năng trong nghiên khoa học nói chung và trong nghiên cứu khoa học pháp lý nói riêng.

Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực luật học và các bước viết luận văn thạc sĩ luật học như: hình thành ý tưởng nghiên cứu; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu; xác định phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu; thu thập và xử lý dữ liệu; viết luận văn; bảo vệ luận văn; giao tiếp với giáo viên hướng dẫn.

- Hình thành thái độ chủ động, tích cực, cầu thị và khách quan trong nghiên cứu khoa học pháp lý; tôn trọng đạo đức nghiên cứu khoa học.

3

Pháp luật về tài sản và hợp đồng /Law on assets and contracts

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành liên quan đến xây dựng, ban hành, thực thi các định chế tài sản và hợp đồng.

- Giúp người học biết cách vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế liên quan đến tài sản, quyền sở hữu, xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, các vật quyền khác đối với tài sản. Phân tích, bình luận, đánh giá được các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản, quyền sử hữu và các vật quyền khác

- Giúp người học vận dụng được các quy định của pháp luật về hợp đồng để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế. Phân tích, bình luận, đánh giá được các quy định của pháp luật về hợp đồng nói chung và từng loại hợp đồng nói riêng.

Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng phân tích để thực hiện các công việc chuyên môn tư­ơng ứng với yêu cầu đào.

4

Pháp luật về chủ thể kinh doanh /Business Law

- Kiến thức về bản chất pháp lý của các loại chủ thể kinh doanh, quy trình thành lập, tạm ngừng, tổ chức lại, giải thể của các chủ thể kinh doanh.

- Kiến thức nâng cao về chế độ tài chính của từng loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý của từng loại hình doanh nghiệp.

- Phân tích được từng loại hình doanh nghiệp và đánh giá được ưu điểm, han chế của từng loại.

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản lý, điều hành công ty phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

- Thành thạo kỹ năng tìm, tra cứu sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

- Vận dụng các kiến thức pháp lý về doanh nghiệp để tư vấn lựa chọn các loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu, khả năng của chủ đầu tư, giải quyết được một số vấn đề phát sinh từ hoạt động quản trị của công ty.

Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng pháp lý để vận dụng điều hành ở từng loại hình chủ thể kinh doanh.

5

Pháp luật về sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử/ Intellectual property law and e-commerce

- Cung cấp kiến thức chung về pháp luật sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và một số nước trên thế giới hiện nay.

- Giúp người học tìm hiểu thực tiễn quốc tế trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, các kiến thức về hợp đồng thương mại điện tử, website thương mại điện tử, giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử…bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và một số khuyến nghị nhìn từ thực tiễn giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

- Giúp người học thực hiện công việc chuyên môn tương ứng với yêu cầu đào tạo, tư vấn cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và các hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật này.

Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng phân tích để phù hợp với định hướng nghề nghiệp với các vị trí tương ứng yêu cầu đào tạo.

6

Trách nhiệm hành chính và hình sự trong hoạt động kinh doanh/ Admimistrative and criminal responsibilities in business activities

- Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp kiến thức có tính chất hệ thống về trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự trong hoạt động kinh doanh; cung cấp kiến thức chuyên sâu về trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, thuế, ngân hàng và bảo hiểm. 

Người học hiểu rõ và phân biệt được sự khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự trong hoạt động kinh doanh; các vi phạm hành chính và hình thức, mức độ của trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, thuế, ngân hàng và bảo hiểm; các tội phạm và hình thức, mức độ của trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, thuế, ngân hàng và bảo hiểm.

- Mục tiêu về kỹ năng: giúp người học, trên cơ sở các kiến thức lý thuyết và pháp lý, ứng dụng vào phân tích các tình huống thực tiễn để làm rõ các dấu hiệu vi phạm, các loại trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng đối với hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

- Mục tiêu về thái độ: xây dựng ở người học thái độ quan tâm đến các vấn đề vi phạm pháp luật hành chính và hình sự trong hoạt động kinh doanh, từ đó có thể giúp các cá nhân, tổ chức phòng ngừa vi phạm trong thực tiễn hoạt động kinh doanh hoặc có thể ứng xử đúng với vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Môn học được giảng dạy theo định hướng nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và kiến thức pháp lý, các kỹ năng phân tích để có hành vi phù hợp đối với những tình huống vi phạm hành chính hoặc phạm tội khác nhau trong hoạt động kinh doanh.

7

Luật lao động và an sinh xã hội /Labor Law And Social Security

- Cung cấp kiến thức về quan hệ lao động; các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động-xã hội và các quy định về an sinh xã hội.

- Giúp người học biết cách tìm kiếm, vận dụng các kiến thức pháp lí về lĩnh vực luật lao động để thực hiện các công việc chuyên môn tương ứng với yêu cầu đào tạo, bao gồm: Tư vấn cho các đối tượng là NSDLĐ, NLĐ, cá nhân và tổ chức khác về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; soạn thảo các văn bản thông dụng trong lĩnh vực lao động như: HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...; tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động; tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách- pháp luật lao động.

- Giúp người học biết cách tìm kiếm, vận dụng các kiến thức pháp lí về lĩnh vực luật ASXH để thực hiện các công việc chuyên môn tư­ơng ứng với yêu cầu đào tạo, bao gồm: Tư vấn cho các đối t­ượng là cá nhân và tổ chức về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực ASXH; tham gia giải quyết các vụ việc thông th­ường trong lĩnh vực ASXH; tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật ASXH.

Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng phân tích để thực hiện các công việc chuyên môn tư­ơng ứng với yêu cầu đào.

8

Pháp luật thương mại nâng cao/ Commercial law (advanced)

- Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, các hoạt động về trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, chế tài trong hoạt động kinh doanh - thương mại.

- Học viên được tiếp cận những vấn đề về cạnh tranh, vai trò của pháp luật cạnh tranh trong việc đảm bảo quyền tự do cạnh tranh trong khuôn khổ của các chủ thể kinh doanh trên thị trường, qua đó đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực kinh tế.

- Học viện nhận diện được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi han chế cạnh tranh bị cấm và các quy định cho phép thực hiện miễn trừ đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh để từ đó thấy được ý nghĩa, vai trò của pháp luật về cạnh tranh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, hệ thống hóa các quy định của pháp luật để từ đó có khả năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, các hành vi cạnh tranh, han chế cạnh tranh.

- Có thể tư vấn về các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, hoạt động canh tranh.

- Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng pháp lý để vận dụng soạn thảo về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

9

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý/ Leadership and management skills

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về năng lực lãnh đạo và quản trị điều hành tổ chức;

- Nắm bắt được sự tích hợp các vấn đề quan trọng của bối cảnh khoa học quản trị hiện nay để lãnh đạo – quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

10

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và phá sản doanh nghiệp /Law on dispute resolution in business and bankruptcy

- Cung cấp kiến thức về tranh chấp trong kinh doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và một số nước trên thế giới hiện nay.

- Giúp người học nắm được bản chất của trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, trình tự, thủ tục giải quyết một vụ tranh chấp thương mại theo thủ tục trọng tài, cũng như ưu điểm, hạn chế của thủ tục tố tụng này và cơ chế hỗ trợ của cơ quan tư pháp đối với hoạt động trọng tài. Bên cạnh đó, người học còn tìm hiểu được ngoài hình thức giải quyết một vụ tranh chấp thương mại theo thủ tục trọng tài, còn có hình thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại khác nữa là bằng con đường Tòa án. Ngoài ra, người học còn biết cách tìm kiếm, vận dụng kiến thức pháp lý về lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản và trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp.

- Giúp người học thực hiện công việc chuyên môn tương ứng với yêu cầu đào tạo, tư vấn cho các đối tượng là cá nhân, và tổ chức về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực tố tụng, vấn đề phá sản doanh nghiệp, tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp và các hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật phá sản doanh nghiệp.

Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng phân tích để phù hợp với định hướng nghề nghiệp với các vị trí tương ứng yêu cầu đào tạo.

11

Pháp luật về ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm/ Bangking law, security law, Insurance law

- Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu pháp luật về ngân hàng, các nghiệp vụ ngân hàng.

- Học viên nắm được những nội dung của các VBQPPL trong hoạt động ngân hàng.

- Học viên được tiếp cận những vấn đề về thị trường chứng khoán (i) chứng khoán, (ii) qui chế pháp lý về các loại hình chứng khoán (bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quĩ đầu tư, các công cụ phái sinh); (iii) cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động chào bán các loại chứng khoán trên thị trường sơ cấp; (iv) chế độ pháp lý hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường thứ cấp, và (v) địa vị pháp lý của chủ sở hữu chứng khoán;

- Học viên nhận diện rõ khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của TTCK  như: cấu trúc TTCK, mô hình tổ chức - quản lý - điều hành; cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động của TTCK tập trung thông qua các nghiệp vụ cụ thể như đặt lệnh mua, bán, giao dịch  khớp lệnh, thanh toán, và lưu ký chứng khoán;

- Tiếp cận với các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động quản lý nhà  nước đối với chứng khoán và TTCK, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

- Học viên  được cung cấp những nội dung cơ bản về bảo hiểm, nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm thương mại, sản phẩm bảo hiểm phi thương mại phổ biến trên thị trường,  hợp đồng bảo hiểm.

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, hệ thống hóa các quy định của pháp luật để từ đó có khả năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

- Học viên vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống trong lĩnh vực ngân hàng đồng thời có khả năng tư vấn cho các chủ thể kinh doanh ngân hàng và các đối tượng khác khi tham gia vào quan hệ dịch vụ ngân hàng.

- Học viên có khả năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực mở tài khoản, mua bán chứng khoán và giải quyết các tranh chấp liên quan phát sinh từ hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán;

- Kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của pháp luật kinh doanh chứng khoán; Lựa chọn, vận dụng một cách phù hợp các điều luật, cơ chế thích hợp để giải quyết các tình huống liên quan đến kinh doanh chứng khoán.

- Có khả năng giải quyết được một số tình huống liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm thương mại.

- Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng pháp lý để vận dụng thực hiên các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán- bảo hiểm.

12

Pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở/ Real estate law and housing business

- Biết được các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay trên cơ so sánh với các quy định trước đây của nhà nước ta cũng như các nước trên thế giới. Từ đó hiểu sâu hơn các nội dung quy định về kinh doanh bất động sản và nhà ở để ứng dụng trong thực tiễn đời sống xã hội có hiệu quả hơn

- Hiểu được ký năng áp dụng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở. cụ thể là kỹ năng mua bán nhà, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất động sản, hợp đồng kinh doanh bất động sản. Kỹ năng thương thảo hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.  Bên cạnh đó học viên được nâng cao kỹ năng nhận biết về các quy định của pháp luật về nhà ở trong nền kinh tế thị trường của nước ta

- Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học có thái độ tích cực trong việc kết hợp  nền tảng lý thuyết và các kỹ năng phân tích phù hợp với định hướng nghề nghiệp với các vị trí tương ứng yêu cầu đào tạo trong thực tiễn.

13

Pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường / Law on land and environment protection

- Học viên sẽ được tiếp cận lượng kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng nguồn lực sở hữu cơ bản tài sản của nhà nước là đất đai cũng như các vấn đề liên quan đến quy định về bảo vệ môi trường trong nền kinh tế thị trường.

- Học viên sẽ nắm bắt kỹ năng hiểu đúng về các quan hệ đất đai, địa vị pháp lý của người sử dụng đất, quản lý nhà nước về đất đai, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất. Nhận biết sâu hơn về các chế định hiện hành về bảo vệ môi trường trong nền kinh tế thị trường thông qua các tình huống xẩy ra trong thực tiễn đối với việc áp dụng quy định pháp và bảo vệ môi trường, nhất là trong bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên môi trường.

- Trang bị cho người học thái dộ nghiên cứu, nhận biết, phản biện trong làm việc nhóm, làm bài tập cá nhân và bài tiểu luận về đất đai và bảo vệ môi trường.

14

Pháp luật về đầu tư và đấu thầu / Investment law- bidding

- Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về hoạt động đầu tư, các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, quản lí nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

- Học viên được tiếp cận những vấn đề chung về đấu thầu và pháp luật về đấu thầu; nội dung các qui định cơ bản của các Hiệp định về mua sắm Chính phủ của WTO, hợp đồng trong đấu thầu, vi phạm và xử lí vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu.

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, hệ thống hóa các quy định của pháp luật để từ đó có khả năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014,

- Học viên vận dụng kiến thức về đầu tư để có thể tư vấn lựa chọn hình thức đầu

tư phù hợp yêu cầu, khả năng của từng nhà đầu tư.

- Có khả năng hình thành kĩ năng phân tích những vấn đề pháp lí quốc tế và pháp luật của Việt Nam về đấu thầu;

- Môn học được giảng dạy theo định hướng ứng dụng và thực hành, giúp người học tích luỹ nền tảng lý thuyết và các kỹ năng pháp lý để vận dụng soạn thảo hợp đồng trong hoạt động đầu tư, đấu thầu, trình tự thủ tục thực hiện một dự án đầu tư, các hoạt động đấu thầu.

15

Quản trị dự án/ Project managerment

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao về quản trị dự án đầu tư giúp người học có đủ năng lực xây dựng và triển khai bộ máy tổ chức để quản trị dự án bằng các công cụ và phương pháp tiên tiến nhất, cụ thể người học có đủ khả năng quản trị về thời gian, chi phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro của dự án. Thông qua việc thực hành trên phầm mềm quản trị dự án chuyên dụng sẽ giúp người học vận dụng những kiến thức và kỹ năng của môn học vào trong tình huống thực tiễn một cách hiệu quả nhất

16

Luận văn tốt nghiệp

Học phần này với sự định hướng và hướng dẫn khoa học của giảng viên được Khoa phân công, học viên sẽ chọn vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh; trên cơ sở vấn đề nghiên cứu được chọn, học viên phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và vận dụng các kiến thức, cũng như sử dụng các phương pháp nghiên cứu để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra một cách khoa học, có hệ thống; từ đó giúp học viên nâng cao được kỹ năng nghiên cứu.

File đính kèm: Chuong trinh dao tao cao hoc nganh luat kinh te.pdf

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page