TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590

Tài chính - Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

          Tên chương trình đào tạo:

         Tên Tiếng Việt:   Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

         Tên Tiếng Anh:   Banking and Finance Master Program

         Trình độ đào tạo:   Thạc sĩ

         Mã số:                    8340201

         Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Full time)

         Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Nội dung Chuẩn đầu ra

Mức độ theo thang đo

PLO1

Khả năng tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để giải quyết các vấn đề đương đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

5

PLO2

Khả năng tổ chức thực hiện, giám sát và cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp và định chế tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

5

PLO3

Khả năng vận dụng chính sách, luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế để xây dựng và thực hiện các giải pháp tầm chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

4

PLO4

Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

6

PLO5

Có khả năng thích nghi, tự định hướng và phối hợp hiệu quả trong môi trường tài chính – ngân hàng toàn cầu.

4

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

Stt

Phần kiến thức

Số học phần

Số tín chỉ

Tỷ lệ (%)

1

Phần kiến thức chung

1

4

6.67%

2

Phần kiến thức cơ sở

5

20

33.33%

3

Phần kiến thức chuyên ngành

6

22

36.67%

4

Luận văn

1

14

23.33%

Tổng cộng

13

60

100%

3Ma trận phân bổ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho các môn học trong chương trình đào tạo  

Phần

STT

Chuẩn đầu ra

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

Tên môn học

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc phần kiến thức chung

Kiến thức chung

1

Triết học

 

 

 

3

4

Các học phần bắt buộc phần kiến thức cơ sở

Kiến thức cơ sở

2

Phương pháp nghiên cứu nâng cao

4

 

 

4

4

Kiến thức cơ sở

3

Các chủ đề đương đại về tài chính ngân hàng

4

4

 

4

 

Kiến thức cơ sở

4

Luật kinh tế - tài chính – ngân hàng

 

5

4

4

 

Các học phần tự chọn phần kiến thức cơ sở (chọn 2 trong 4 môn)

Kiến thức cơ sở

5

6

Các quy định về giám sát hoạt động ngân hàng 

 

 

4

4

4

Kiến thức cơ sở

Tài chính doanh nghiệp nâng cao 

4

5

 

4

 

Kiến thức cơ sở

Tài chính quốc tế nâng cao

4

5

4

 

 

Kiến thức cơ sở

Phân tích dữ liệu & dự báo kinh tế

4

5

 

4

 

Các học phần bắt buộc phần kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành

7

Thẩm định dự án nâng cao

4

5

 

5

 

Kiến thức chuyên ngành

8

Đầu tư tài chính & quản lý danh mục đầu tư

5

5

 

5

 

Kiến thức chuyên ngành

9

Quản trị NH hiện đại nâng cao

 

5

4

 

4

Các học phần tự chọn phần kiến thức chuyên ngành (chọn 3 trong 5 môn)

Kiến thức chuyên ngành

10

11

12

Tài chính vi mô

 

5

 

 

4

Kiến thức chuyên ngành

Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính

 

5

4

5

 

Kiến thức chuyên ngành

Kiểm soát & kiểm toán nội bộ

 

5

4

 

4

Kiến thức chuyên ngành

Tài chính hành vi

 

5

 

 

4

Kiến thức chuyên ngành

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nâng cao

 

5

4

 

4

Học phần bắt buộc phần kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành

13

Luận văn tốt nghiệp

5

5

4

6

4

4. Mục tiêu các môn học

Stt

Môn học

(Học phần)

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

 
 

1

Triết học (Philosophy)

 • Bồi dưỡng thế giới quan duy vật khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận biện chứng duy vật cho học viên.
 • Giúp học viên nhận thức đầy đủ nền tảng tư tưởng, mục tiêu chính trị, cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
 • Rèn luyện và tăng cường tư duy phản biện, phân tích, đán giá, đào sâu tri thức triết học thông qua nội dung, giá trị, ý nghĩa của các tư tưởng, học thuyết triết học cụ thể nhằm vận dụng một cách sáng tạo cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn nói chung và lãnh vực công tác cụ thể của học viên nói riêng.
 

2

Phương pháp nghiên cứu nâng cao (Advanced Research methods)

-  Cung cấp kiến thức về nghiên cứu định lượng và định tính trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

-  Có năng lực phân tích một nghiên cứu khoa học; thực hiện được luận văn và các công trình nghiên cứu hàn lâm.

 

3

Các chủ đề đương đại về tài chính – ngân hàng (Emerging Topics in Banking and Finance)

 • Sử dụng các kiến thức phù hợp để giải thích những vấn đề mới mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Phân tích được xu hướng phát triển của những vấn đề mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 

4

Luật kinh tế - tài chính – ngân hàng (Economic – Financial and Banking Law)

- Tổng hợp được kiến thức nền tảng về môi trường pháp luật kinh doanh ở Việt Nam.

- Có khả năng phân tích được bản chất pháp lý của các điều luật điều chỉnh toàn diện quá trình hình thành, phát triển và kết thúc của doanh nghiệp nói chung và các tổ chức tín dụng – loại hình doanh nghiệp đặc biệt nói riêng.

- Có khả năng nghiên cứu áp dụng pháp luật về hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng chuyên biệt liên quan đến hoạt động ngân hàng nói riêng cũng như suy luận được các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh nhằm lên kế hoạch quản trị, điều hành ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có hiệu quả

 

5

Tài chính quốc tế nâng cao (Advanced International Finance)

- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của tài chính quốc tế như hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán, thị trường ngoại hối và các lý thuyết căn bản về tỷ giá hối đoái.

- Phân tích bản chất của các chế độ tỷ giá và xem xét vấn đề lựa chọn chế độ tỷ giá của các chính phủ.

- Giới thiệu và phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động kinh tế vĩ mô cũng như hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này, bao gồm tác động của tỷ giá đến cán cân thanh toán và vấn đề truyền dẫn của tỷ giá vào lạm phát.

- Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng mô hình Mundell-Fleming IS-LM-BP để phân tích chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở, cũng như giải thích nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới.

- Giới thiệu các mô hình tiền tệ xác định tỷ giá và phân tích các hàm ý chính sách từ các mô hình tiền tệ xác định tỷ giá.

 

6

Các quy định và giám sát hoạt động ngân hàng (Bank Regulation & Supervision)

- Phân tích được khung lý thuyết về sự cần thiết của việc ban hành các quy định an toàn trong hoạt động ngân hàng.

- Phân tích được các quy định an toàn hoạt động ngân hàng trước và sau khủng hoảng tài chính (Các khuyến nghị của Basel I, II, III, IV).

- Phân tích và vận dụng các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

 

7

Tài chính doanh nghiệp nâng cao (Advanced Corporate Finance)

- Khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và thông tin để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lãnh vực tài chính doanh nghiệp.

- Khả năng tổ chức, thực hiện, giám sát và cải tiến các quyết định tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

- Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong lãnh vực tài chính doanh nghiệp.

 

8

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế (Data Analysis and Economic Forecasting)

- Phân tích được những nhân tố chính trong khuôn khô kinh tế vĩ mô và mối liên hệ giữa các nhân tố này

- Phân tích được các biến số vĩ mô quan trọng như lạm phát, tăng trưởng, tiêu dùng, từ đó tổng hợp và thiết lập các mô hình thống kê trong kinh tế, sử dụng chúng để phân tích chính sách và dự báo.

- Phân tích và ứng dụng các mô hình dự báo và phân tích chính sách cập nhật trên thế giới bằng cách sử dụng dữ liệu vĩ mô, thông qua kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn.

 

9

Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao (Advanced Bank Management)

- Cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật về quản trị kinh doanh NHTM trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

- Giúp người học nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại vào hoạt động kinh doanh của NHTM.

- Củng cố và nâng cao hiểu biết sâu về chính sách luật pháp Việt Nam, kết hợp với các chuẩn mực thông lệ quốc tế để vận dụng vào hoạt động quản trị tại các NHTM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Trang bị cho người học khả năng thích nghi và phối hợp hiệu quả cùng đồng nghiệp trong môi trường biến động của hoạt động quản trị NHTM hiện đại.

 

10

Thẩm định dự án nâng cao (Advanced Project Appraisal)

- Khả năng tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Khả năng tổ chức thực hiện, giám sát và cải tiến các hoạt động thẩm định dự án đầu tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế

- Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư

 

11

Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư (Financial Investment & Portfolio Management)

- Cung cấp kiến thức về môi trường đầu tư tài chính, các tài sản tài chính, hiệu quả của việc đa dạng hoá danh mục đầu tư và quy trình quản trị danh mục đầu tư.

- Giúp người học hiểu rõ lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, từ đó xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả và danh mục đầu tư tối ưu.

- Giúp người học hiểu rõ các lý thuyết nền tảng về định giá chứng khoán, về thị trường vốn (các mô hình định giá tài sản) và về lý thuyết thị trường hiệu quả, từ đó  giúp người học phân tích được hành vi của giá chứng khoán, phân tích được rủi ro chứng khoán, định giá chứng khoán và ra quyết định đầu tư.

- Trang bị cho người học các kỹ thuật ứng dụng công cụ phái sinh, kỹ thuật phân tích và chiến lược trong quản lý danh mục đầu tư.

- Trang bị cho người học các công cụ và phương pháp đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư.

 

12

Tài chính vi mô (Microfinance)

- Học viên có kiến thức chuyên sâu về sự hình thành, đặc điểm hoạt động của tài chính vi mô và tác động của Tài chính vi mô đối với xã hội, nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.

- Học viên phân tích đánh giá hoạt động của một tổ chức tài chính vi mô. Đề xuất các kiến nghị phát triển bền vững hoạt động thị trường tài chính vi mô.

 

13

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nâng cao (Advanced Leadership and Management)

- Nắm vững kiến thức về vai trò của nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, và hoàn thiện những cơ cấu và giá trị của tổ chức. Hiểu được những hoạt động quan trọng của lãnh đạo và quản lý nhằm ứng dụng trong hoạt động quản trị và điều hành tổ chức, doanh nghiệp nói chung và các định chế tài chính nói riêng.

- Vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhằm phát triển tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo và quản lý sự thay đổi từ đó nâng cao hiệu quả của tổ chức.

- Nắm bắt được sự tích hợp các vấn đề quan trọng khoa học quản trị hiện nay để lãnh đạo – quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong bối cảnh sự thay đổi của môi trường kinh doanh

 

14

Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính (Financial Derivatives & Risk Management)

- Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của từng loại công cụ phái sinh.

- Hiểu được nội dung, đặc điểm và các điều kiện để có thể định giá được các hợp đồng kỳ hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn.

- Hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong việc quản trị rủi ro tài chính, các chiến lược sử dụng công cụ phái sinh, xây dựng chiến lược để quản trị rủi ro tài chính.

 

15

Tài chính hành vi (Behavioral Finance)

- Khả năng phân tích các quyết định tài chính của nhà đầu tư cá nhân dựa trên các lý thuyết tài chính hành vi.

- Khả năng so sánh các quyết định tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp dựa trên nguyên lý tài chính hành vi.

- Có khả năng so sánh để lựa chọn quyết định đầu tư phù hợp nhằm cải thiện quyết định tài chính dựa trên nền tảng tài chính hành vi

 

16

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ (Internal Auditing and Control)

- Môn học cung cấp và thúc đẩy người học làm chủ kiến thức về quá trình hình thành, phát triển kiểm soát, kiểm toán nội bộ, các yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ và vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với kiểm soát nội bộ trong tổ chức.

- Môn học cung cấp và thúc đẩy người học làm chủ kiến thức về gian lận, các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận, và vận dụng lý thuyết về gian lận để đề xuất các biện pháp ngăn chặn, phát hiện gian lận trong hoạt động kinh doanh, gian lận báo cáo tài chính.

- Môn học cung cấp và thúc đẩy người học làm chủ kiến thức về kiểm soát và kiểm toán nội bộ những chu trình chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng thương mại, từ đó vận dụng đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả của các thủ tục kiểm soát liên quan đến chu trình đó trong thực tiễn.

 

17

Luận văn tốt nghiệp

- Có khả năng nhận diện vấn đề thực tiễn về tài chính – ngân hàng để thực hiện nghiên cứu – thực hiện luận văn tốt nghiệp.

- Cẩn trọng và trung thực trong thu thập, ghi chép và xử lý các dữ liệu được sử dụng trong nội dung của luận văn tốt nghiệp.

- Sáng tạo, độc lập, chủ động trong quá trình thực hiện nghiên cứu, viết luận văn tốt nghiệp.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của Trường, Khoa quản lý chuyên môn và của giảng viên hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện  luận văn  tốt nghiệp.

- Có khả năng phân tích thực trạng những vấn đề về tài chính - ngân hàng hàng liên quan đến chủ đề của luận văn tốt nghiệp; đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất được giải pháp để hoàn thiện.

 

 

File đính kèm: Chuong trinh dao tao trinh do thac si TCNH.pdf.pdf 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page